shelve

側板7ミリという超フラジャイルな棚

design by Shinkichi&NIIZEKI